Partners

Politie

Sinds 1 januari 2013 vormen de voormalige 25 regionale politiekorpsen één politiekorps, waar ongeveer 63.000 politiemensen werken. Politie-eenheid Midden-Nederland bestaat uit de voormalige regio’s Utrecht, Gooi en Vechtstreek en Flevoland. De missie van de politie luidt: De politie is er altijd. Voor een veiliger samenleving. De politie handhaaft de wet, is het gezag op straat. Waar nodig biedt de politie de helpende hand. In noodsituaties grijpt zij dwingend in. Waar anderen een stap terug doen, stappen politiemensen naar voren. Als het nodig is met geweld en gevaar voor eigen leven. De politie werkt actief samen met burgers en partners. Zij is er voor iedereen. Waakzaam en Dienstbaar.

Vrede van Utrecht

300 jaar geleden werd de Vrede van Utrecht gesloten: een wereldomspannend vredesverdrag dat een einde maakt aan een lange periode van oorlog. Via dialoog en onderhandeling  werd een machtsevenwicht in Europa tot stand gebracht. Kunst en cultuur speelden een belangrijke rol tijdens de onderhandelingen. In 2013 vieren we de Vrede van Utrecht met een groot internationaal programma vol feest, wetenschap, kunst en cultuur in stad en regio, op pleinen en in wijken, in alle Utrechtse musea, met alle festivals, op forten en kastelen. Vrede van Utrecht is een initiatief van gemeente en provincie Utrecht. www.vredevanutrecht2013.nl

De Vreedzame School

De Vreedzame School is een compleet programma voor basisscholen voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open voor de verschillen tussen mensen. De Vreedzame School mikt op een verandering van de school- en klassencultuur. Kinderen krijgen taken en verantwoordelijkheden in de klas, in de school, en ook in de omgeving van de school.  www.devreedzameschool.nl

 

De Vreedzame Wijk

De Vreedzame Wijk komt voort uit De Vreedzame School. In veel wijken in Nederland werkt inmiddels een groot aantal basisscholen met dit programma. Door de positieve effecten van De Vreedzame School ontstaat er in veel wijken belangstelling om het succes van De Vreedzame School door te trekken naar de wijk: De Vreedzame Wijk. Met deze verbreding wordt een eenduidige pedagogische aanpak ingevoerd in alle organisaties die in de wijk met kinderen in de basisschoolleeftijd werken, zodat de veelal gescheiden leefwerelden van de kinderen (school, straat, thuis) aan elkaar verbonden worden. www.devreedzamewijk.nl

respect
compassie
gelijkheid
grenzen
netwerk
vreedzaam
verbinden
veerkracht
concreet
bijdragen
verdraagzaam
positief
urgent
vrede
toevoegen
samenleving
handelen
inspireren
verbinden
deelnemen
ontmoeting
community
duurzaam
ontwikkeling
samenhang
verbonden
toekomst
beschaving
cultuur
religie
sport
ondernemen
bestuur
veiligheid
welzijn
educatie
tolerantie
betrokken
samenleving
leefbaarheid
veiligheid
vitaliteit
contact
herstellen
publiek domein
afstemming
participatie
structureel
samenwerking
verantwoordelijk
oplossen
voorkomen
stevig
bemiddelen
erkennen
Onderschrijf
het manifest van de
Vreedzame
Stad