Oproep:

verbind je en draag bij

De initiatiefnemers van de Vreedzame Stad, de politie, de Stichting Vrede van Utrecht en de Vreedzame School & Wijk roepen inwoners van Utrecht, gemeentebestuur, gemeenteraadsfracties, instellingen voor onderwijs, kennis en cultuur, maatschappelijke instellingen en instituties, bedrijven, (sport)verenigingen, etc. op zich te verbinden aan de Vreedzame Stad en de uitgangspunten daarvan te onderschrijven en te integreren in hun beleid, strategie en operationeel handelen en op die wijze bij te dragen aan een veilige en vreedzame samenleving.
 

Onderschrijf:


JA NEE
* Verplichte velden
**    Uw e-mailadres wordt niet in de lijst opgenomen

Download het Manifest als pdf

Uitgangspunten:

handelingsperspectief

1    In de Vreedzame Stad mag elk individu zich gekend en gerespecteerd weten, onafhankelijk van zijn of haar leeftijd, geslacht, religie, politieke gezindte, seksuele geaardheid of 
sociaal-maatschappelijke positie.

2    In de Vreedzame Stad hebben politiek, bestuur, maatschappelijke instituties en burgers aandacht voor individuen en groepen die zich in een achterstands­positie bevinden. Ongelijkwaardigheid wordt bestreden en participatie wordt bevorderd.
 
3    In de Vreedzame Stad wordt de diversiteit van de bevolking gekoesterd en benut voor verrijking van de samenleving.
 
4    In de Vreedzame Stad wordt aanvaard dat samenleven gepaard gaat met conflicten. Conflicten hoeven niet vermeden te worden. In de Vreedzame Stad staan constructief omgaan met spanningen en conflicten, tolerantie en intermenselijke compassie centraal.
 
5    In de Vreedzame Stad is er bijzondere aandacht voor kinderen en jongeren en wordt invulling gegeven aan het adagium ‘it takes a village to raise a child’. In de Vreedzame Stad hebben de scholen een bijzondere opdracht; zij dragen er zorg voor dat kinderen van jongs af aan gevormd worden in democratisch burgerschap en als onderdeel daarvan leren om op een vreedzame en constructieve manier om te gaan met conflicten, volgens de uitgangspunten en doelstellingen van de Vreedzame School.

 

 

6    In de Vreedzame Stad werken de instituties en instellingen in de wijk, zoals de politie, het jongerenwerk, sportverenigingen, etc. in de interactie met kinderen en jongeren volgens dezelfde pedagogische principes. Op die wijze breidt ‘vreedzaam’ zich uit van school naar wijk.

7    In de Vreedzame Stad stimuleren scholen en instellingen ouders en anderen om ook te handelen in de lijn van deze principes. Hiermee bereikt ‘vreedzaam’ ook de 
huis­kamers van de Vreedzame Stad.
 
8    In de Vreedzame Stad vormen kennis, kunst en cultuur belangrijke dragers van de vrede; zij verdiepen, verbinden, bieden inzicht en dragen bij aan een breder en genuanceerder handelingsrepertoire.
 
9    In de Vreedzame Stad wordt de ontwikkeling van creatief denken en creativiteit in ruimste zin gezien als een noodzakelijk gereedschap voor het oplossend ver­mogen van een mens of een gemeenschap in situaties van crisis en conflict. Creatieve ontwikkeling is daarom een onmisbaar element in het onderwijscurriculum.

10        In de Vreedzame Stad opereren talrijke bruggenbouwers. Zij overspannen kloven tussen groepen in de samenleving, 
brengen mensen samen, creëren kansen en stimuleren participatie aan het openbare leven. Bruggenbouwers bieden op die wijze een tegenwicht aan spanning en desintegratie. Bruggenbouwers weten zich onderling verbonden en bekrachtigd door de instituties in de Vreedzame Stad

Beweegreden:

handelingsverlegenheid

De Vreedzame Stad is een Utrechts initiatief van politie, Vreedzame School & Wijk en de Stichting Vrede van Utrecht. Het initiatief geeft vanaf 2013 een eigentijdse invulling aan de Vrede van Utrecht die 300 jaar geleden in het Utrechtse Stadhuis gesloten werd. Met het programma The Art of Making Peace hebben we de waarde herdacht van de verdragen die in 1713 en de jaren daarna werden gesloten en die het einde inluidden van tientallen jaren van oorlogen in en buiten Europa. We hebben de overwinning van dialoog en mediatie op oorlogvoering gevierd en zijn trots op de rol die Utrecht daarin heeft gespeeld. Geïnspireerd door het programma The Art of Making Peace en de kracht van dialoog en mediatie bouwen we in De Vreedzame Stad verder aan een 
creatieve, inclusieve samenleving.

Ook en misschien wel juist in deze tijd zijn vrede en veiligheid in stad, dorp, wijk of straat niet vanzelfsprekend. De samenleving wordt meer divers en complexer en verandert sneller dan ooit. We zijn met steeds meer en leven steeds dichter op elkaar en zijn voor ons gevoel meer van elkaar gaan verschillen, o.a. omdat de samenstelling van gemeenschappen minder homogeen is. De betekenis van oude en ooit bestendige verbanden in de samenleving, zoals de kerk of de vereniging, verandert. Daarvoor in de plaats ontstaan meer oppervlakkige en vluchtiger betrekkingen tussen individuen en groepen. De samenleving individualiseert steeds verder.

Ongelijkwaardigheid is van alle tijden maar is zichtbaarder geworden. Ongelijkwaardigheid genereert spanningen en schaarste scherpt verschillen en tegenstellingen verder aan. Niet zelden worden tegenstellingen doel­bewust in stand gehouden of verscherpt om daarmee de eigen zaak te dienen, het eigen maatschappijbeeld aan de man te brengen of eigen politieke belangen te verwezenlijken. Verscheurende processen die een bedreiging vormen voor rust en vrede in onze samen­leving.

Frontliniewerkers in het onderwijs en bij de politie maar ook in andere sectoren zoals zorg en hulpverlening worden indringend met deze spanningen geconfronteerd en ervaren bij zichzelf en bij anderen handelingsverlegenheid. Hoe om te gaan met de bedreigingen voor rust, veiligheid en vrede nu en in de nabije toekomst, in de klas, de bibliotheek, op de sportvereniging, in de wijk?

In de zoektocht naar een actueel handelings­perspectief worden nieuwe wegen en ­onvermoede bondgenoten gevonden en groeit het concept van de Vreedzame Stad.

Lijst:

 

Nr. Naam: Plaats: Organisatie
51 Judi RIpQJwevwqqlpY HtkBiESNiiyDyItoL
50 Esmeralda Barrazza Den Haag De verbinding
49 Wim van de Poll Delft UDLab,UrbanDynamicsLab
48 Barnypok ueRpVQxriftHz ziAcMxMmqUdYkpUFRs
47 JimmiXS lskzOqAnnvereuyO VrQbDFmWUJpYBLMpXl
46 JimmiXS fOPNEJSeTBMbxNMyP nvfyztraHwAmZRkuqt
45 JimmiXS twAkJxbmtulsjFoJz eyQCOkUAzC
44 JimmiXS WHPwlPQYrRkBln LLnGfRPKRlftRUhQ
43 Ingrid Willems Amsterdam bewonersinitiatief
42 Wouter Rozema Zwolle Ideeëncocktail
41 Bram Utrecht
40 Bettie van der Niet Utrecht ROC Midden Nederland
39 Willem van Es Diemen Addwhere Urban Intelligence
38 Sjoerd de Josselin de Jong Utrecht ROC Midden Nederland
37 Femke Scholten Utrecht Gemeente Utrecht Volksgezondheid
36 Johan van Renswoude Utrecht Politie
35 Ilse Kattekamp - van Loon Utrecht GG&GD
34 Doortje Kal Amsterdam Hogeschool Utrecht Lectoraat kwartiermaken
33 Annelies Kastein DE BILT Stichting Eet Mee!
32 Marianne de Vrijer Haarlem DeVrijerVanDongen
31 Liesbeth Maats Utrecht gemeente Utrecht
30 Rien Sprenger Utrecht artwise
29 C Heijnens Veenendaal Hogeschool Utrecht
28 Esther Daals Utrecht Gemeente Utrecht
27 Anouk Wiersma Utrecht GG&GD JGZ
26 Eline Kolijn Utrecht
25 Ellen Alzer Utrecht NMC Utrecht
24 Elke van Balkom Utrecht ROC Midden Nederland
23 paul feld utrecht
22 Mira Kho 's Graveland concept advies organisatie
21 Appie Alferink Utrecht ZIMIHC
20 Jacomijn Baart Utrecht GG&GD
19 Annemiek van Vliet Utrecht DOENJA Dienstverlening
18 Nienke Zeeman Utrecht DOENJA Dienstverlening.nl
17 Doortje Kal Bijzonder lectoraat kwartiermaken Hogeschool Utrecht
16 Gerry Quist utrecht
15 Hanna den Hollander Utrecht
14 Ed Lasseur Zuilen Me'kaar
13 Jody van Dongen Haarlem DeVrijerVanDongen
12 Marijke Visser Tiel Politie
11 Wytse de Jong Utrecht Gemeente Utrecht
10 noortje cras
9 Jansen Utrecht ( Zuilen ) Buren voor Buren van Zuilen
8 dieneke van dijken Utrecht de bakkerij
7 Jolanda Slobbe Utrecht Me'kaar
6 Rachid Utrecht Politie
5 Lieke Hoitink Utrecht Vrede van Utrecht
4 Janny Dierx Stichting mediation in strafzaken
3 Marije Okkersen Utrecht Hogeschool Utrecht / politie.
2 Mark verhoef Utrecht Vooruit
1 Funda Müjde
respect
compassie
gelijkheid
grenzen
netwerk
vreedzaam
verbinden
veerkracht
concreet
bijdragen
verdraagzaam
positief
urgent
vrede
toevoegen
samenleving
handelen
inspireren
verbinden
deelnemen
ontmoeting
community
duurzaam
ontwikkeling
samenhang
verbonden
toekomst
beschaving
cultuur
religie
sport
ondernemen
bestuur
veiligheid
welzijn
educatie
tolerantie
betrokken
samenleving
leefbaarheid
veiligheid
vitaliteit
contact
herstellen
publiek domein
afstemming
participatie
structureel
samenwerking
verantwoordelijk
oplossen
voorkomen
stevig
bemiddelen
erkennen
Onderschrijf
het manifest van de
Vreedzame
Stad